top of page
VOP - Veřejné obchodní podmínky

Veřejné obchodní podmínky

Podmínky Webové prezentace
Podmínky SEO optimalizace

Petr Žaloudek (All In Web Service) IČO: 14238560 (neplátce DPH)

Adresou: Čacké 164, 53002 Pardubice

PREAMBULE

Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky, na základě kterých Petr Žaloudek IČO: 14238560 poskytuje služby a prodává zboží svým odběratelům. VOP doplňují písemné smluvní vztahy v případech, kdy je text smlouvy výslovně neřeší. VOP jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu.

Jakákoli písemná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito VOP.

Tyto veřejné obchodní podmínky jsou platné od 01.02. 2021.

 

Obchodní podmínky pro Webové prezentace
 

Obchodní podmínky pro SEO služby

Obchodní podmínky pro SSL/HTTPS certifikátu


 

Obchodní podmínky Smluv a objednávek o tvorbě webové prezentace nebo také webových stránek a e-shopu


Předmět:

Předmětem smlouvy či objednávky je tvorba webové prezentace (webové stránky, internetové obchodu a dalších typů webových prezentací), který vytvoří ve smlouvě uvedený dodavatel, dále jen Dodavatel, pro ve smlouvě uvedeného Odběratele, dále jen Odběratele.

Činnost Dodavatele bude spočívat v podání měsíčních paušálních služeb.

Dodavatel vystavuje Odběrateli fakturace za zpětně minulý měsíc, podobně jako mobilní operátor za paušální dodané služby.

Ujednání:

1. Design Webové prezentace

Dodavatel vytvoří pro Odběratele webovou grafiku dle svého nejlepšího vědomí a svědomí dle specifik Softwaru.

Odběratel bere na vědomí, že grafická data jsou tvořena jako mezikrok tvorby on-line katalogu a že tyto soubory zůstávají ve vlastnictví Dodavatele. Odběratel nemá nárok na zdrojové soubory, jednotlivé grafické kroky či PSD soubory. Ty zůstávají ve vlastnictví Dodavatele.

2. Kód Webové prezentace

Dodavatel se zavazuje, že na základě grafického návrhu provede potřebné kódovací práce za účelem vytvoření HTML a CSS formátu, který bude tvořit nedílnou součást Webové prezentace. Tento kód optimalizuje pro webové prohlížeče Microsoft Edge v aktuální verzi ke dni uzavření smlouvy, Firefox Mozzila v aktuální verzi ke dni podpisu smlouvy a Google Chrome v aktuální verzi ke dni uzavření smlouvy.

Odběratel bere na vědomí, že zdrojový kód ve formátu HTML a CSS je tvořen jako mezikrok tvorby Webové prezentace a že tyto soubory zůstávají ve vlastnictví Dodavatele.

Tvorba webového obsahu není součástí tvorby Webové prezentace.

3. Licence software

Vytvořené webové prezentace jsou majetkem Dodavatele, v případě že Dodavatel nerozhodne jinak.

Odběratel nemá přístup ke správě webu, jelikož veškeré práce na webové prezentaci provádí Dodavatel v rámci

měsíčního paušálu. 

Odběratel může zažádat Dodavatele o možnost odkoupení webové prezentace, materiálu a kódu na něm. 

Dodavatel má právo rozhodnout, zda Odběrateli vyhoví či nikoliv.

Dodavatel si cenu webové prezentace nacení dle vlastního uvážení.

4. Předání a provoz Webové prezentace

Webové prezentace jsou majetkem Dodavatele, v případě že Dodavatel nerozhodne jinak.

Webové prezentace jsou spravovány Dodavatelem na žádost Odběratele.

Webové prezentace jsou spravovány Dodavatelem měsíčně/paušálně 

V případě společné dohody Dodavatele s Odběratelem může Odběratel webovou prezentaci odkoupit.

5. Platební podmínky a fakturace

Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli za tvorbu Webové prezentace za měsíční plán naceněný Dodavatelem na účet 123-6784310257/0100 (Komerční Banka) uvedený ve faktuře vystavené Odběrateli do splatnosti uvedení na faktuře.

Dodavatel nemusí požadovat zálohu za webovou prezentaci po Odběrateli, pokud tak rozhodne Dodavatel.

Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytování měsíčních služeb odměnu ve výši měsíčního paušálu za správu webové prezentace a jejího provozu za každý jeden kalendářní měsíc. Cena měsíčního paušálu je stanovena Dodavatelem a může se na základě Dodávaných služeb měnit bez upozornění Odběrateli. Tato individuální cena bude každý měsíc zohledněna ve faktuře Odběratele. Pokud Odběratel není s Dodanými službami nebo jejich cenou za daný měsíc spokojen nebo s ní nesouhlasí, nemusí fakturu hradit, ale musí o této skutečnosti informovat Dodavatele a společně se dohodnou na dalším postupu.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že platby nebudou Odběratelem řádně uhrazeny, má Dodavatel právo okamžitě ukončit provoz Webové prezentace. Dodavatel není v takovém případě povinen data Software nadále uchovávat a může provést jejich odstranění.

6. Záruky a garance

Odběratel bere na vědomí skutečnost, že Dodavatel není schopen plně předvídat vývoj prohlížecích aplikací, antivirových programů, parametrů vyhledávání vyhledávačů a pravidla řazení výsledků vyhledávání, vývoj dalšího softwaru a hardwaru, který by mohl souviset s provozem Webové prezentace a dále vývoj internetového prostředí.

Dodavatel neručí za jakékoliv chyby či nedokonalosti zobrazení Webové prezentace, omezení její funkčnosti způsobenou vývojem software a internetového prostředí nebo odpojením hostingové společnosti kde je webová prezentace nebo její doména připojena.

Odběratel souhlasí, že Dodavatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou Odběrateli. Odběratel se též zavazuje, že nebude po Dodavateli uplatňovat žádné sankce, pokuty či požadovat ušlý zisk či jiné náhrady a úhrady za případné problémy spojené s tvorbou či provozem Webové prezentace ani nebude požadovat vrácení či stornování platby za tvorbu a měsíční provoz Webové prezentace či další platby spojené s provozem Webové prezentace.

7. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu dvou let od jejího ukončení.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

9. Platnost smlouvy, její vypovězení a předání zdrojových dat a souborů

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouvu lze vypovědět kdykoliv nezaplacením Odběratele poslední vystavené faktury Dodavatelem.

Výpověď smlouvy je možné provést pouze písemně.

Za platnou výpověď je považována pouze ta výpověď, která byla předána druhé straně osobně nebo zaslána druhé straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve smlouvě, nebo nebyla uhrazena faktura od Dodavatele za služby vyfakturované Odběrateli a obě strany se nedohodli jinak.

Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost Odběratele zaplatit Dodavateli veškeré služby vyplývající z smlouvy, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.
10. Odpovědnost za obsah

Jako tvůrce, pronajímatel a poskytovatel webových stránek neneseme žádnou odpovědnost za obsah na webech zákazníka. Obsah zahrnuje veškeré prvky, jako jsou písma/fonty, obrázky, fotografie a další materiály. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškerý obsah, který na svém webu zveřejní, a je povinen zajistit, že tento obsah je v souladu s platnými zákony a předpisy.

V případě jakýchkoli právních nároků vyplývajících z obsahu na webových stránkách zákazníka je zákazník povinen nás plně odškodnit a chránit před jakoukoli odpovědností, škodami nebo náklady (včetně právních poplatků), které mohou vzniknout v důsledku těchto nároků. Pokud bude zákazník žalován třetí stranou kvůli obsahu, na který nemá práva, není oprávněn po nás vymáhat žádné nároky ani náhrady.

11. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody.

Dodavatel provádí veškeré Webové prezentace a služby s nimi spojené nejlépe dle svého vědomí s svědomí.

Odběratel je v těchto podmínkách seznámen s tím, že po dobrovolném a uváženém uhrazení vystavených měsíčních faktur je zpětně nemůže vymáhat soudní cestou ani žádnou jinou cestou.
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti Odběratele o této změně informovat.

Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.allinweb.cz.Obchodní podmínky Smluv o poskytování SEO optimalizací pro vyhledávače
 

PŘEDMĚT SMLOUVY:

Odběratel, dále jen Odběratel, objednává u Dodavatele, dále jen Dodavatele služby SEO optimalizace pro vyhledávače za podmínek stanovených ve smlouvě, a to jak za podmínek uvedených v Předmětu smlouvy, tak v Ujednání.
Činnost Dodavatele bude spočívat v podání měsíčních paušálních služeb.

Dodavatel vystavuje Odběrateli fakturace zpětně za minulý měsíc, podobně jako mobilní operátor za paušální dodané služby.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že v rámci svého nejlepšího vědomí a svědomí provede kroky SEO optimalizace pro vyhledávače pro webovou prezentaci Odběratele uvedenou ve smlouvě, dále jen webové prezentace, tak, aby zlepšil dohledatelnost webové prezentace ve fultextových vyhledávačích, zejména pak ve vyhledávači Seznam.cz a Google.cz v rámci svého programu uvedeného ve smlouvě. Tato činnost může zahrnovat změnu obsahu webové prezentace, změnu zdrojového kódu webové prezentace, změnu vlastností webové prezentace, změnu grafických prvků webové prezentace, vkládaní nového obsahu a kódu do webové prezentace, registrace webové prezentace do online katalogů, přípravy H tagů a popisků pro produkty a kategorie, klíčových slov, tvorby zpětných odkazů na webovou prezentaci a další grafické, kódovací a programovací práce, které Dodavatel uzná za vhodné.

2. Závazky odběratele

Odběratel se zavazuje, že poskytne Dodavateli v jeho činnosti popsané ve smlouvě, plnou součinnost a umožní mu práci vykonávat v plném rozsahu, dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí.

3. Zaměření optimalizace

Odběratel a Dodavatel se společně shodli, že při provádění SEO optimalizace pro vyhledávače se Dodavatel zaměří zejména na výsledky vyhledávání vyhledávačů Seznam.cz a Google.cz a to jak výsledky hledání v záložkách internet a Obrázky u vyhledávače Seznam.cz, tak v záložce Vše a Obrázky u vyhledávače Google.cz.

Odběratel a Dodavatel se společně shodli, že při provádění SEO optimalizace pro vyhledávače se Dodavatel zaměří zejména na klíčová slova a fráze uvedené ve smlouvě a dále názvy všech kategorií a produktů umístěných na webové prezentaci, případných dalších slov a frází, které bude Dodavatel implementovat v době dokončení (nebo jak uzná Dodavatel za vhodné) SEO prací na webové stránky nebo eshop Odběratele.

4. Platební podmínky a fakturace

Dodavatel bude Odběrateli průběžně zasílat měsíční fakturaci za provedené práce.

V případě že je Odběratel nespokojen s dodanými službami od Dodavatele nebo částkou za vyfakturované služby, má povinnost Odběratel kontaktovat Dodavatele před zaplacením faktury v daném měsíci a sdělit mu důvody nespokojenosti za vyfakturované období.
Odběratel není povinen fakturu za daný měsíc hradit, pokud není spokojený s Dodanými službami.
V případě neuhrazení faktury od Odběratele záleží na Dodavateli
, zda bude s Odběratelem pokračovat ve spolupráci či nikoliv.

Vzhledem ke skutečnosti, že Dodavatel vystavuje fakturu Odběrateli za služby poskytnuté zpětně za minulý měsíc, má Odběratel povinnost před proplacením faktury zkontrolovat zda mu byly dodané veškeré služby poskytované Dodavatelem.

V případě že Odběratel uhradí/proplatí částku za vyfakturované položky Dodavatelem, automaticky tak Odběratel souhlasí s tím, že dostal veškeré dodané služby od Dodavatele a bere danou věc za uzavřenou.
Pokud Odběratel uhradí/proplatí fakturu Dodavateli, obě strany tak souhlasí s vyfakturovanými položkami a jejich cenou 

a faktura se bere za uzavřenou a je zpětně nereklamovatelná.

Odběratel a Dodavatel se společně shodli, že faktury budou zasílány z e-mailu Dodavatele na e-mail Odběratele.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

5. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Odběratel i Dodavatel můžou smlouvu vypovědět kdykoli dle jejich uvážení, pokud však není ve smlouvě stanoveno jinak. Výpověď smlouvy je možné provést písemně buď osobním předáním, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Dodavatele, a to s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě.
Za doručenou výpověď se považuje pouze výpověď, která byla Dodavatelem řádně převzata, nebo nebyla uhrazena faktura od Dodavatele za služby vyfakturované Odběrateli a obě strany se nedohodli jinak.
Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost Odběratele zaplatit Dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

6. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu deseti let od jejího ukončení.

7. Odpovědnost

Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel není schopen garantovat výsledky SEO optimalizace pro vyhledávače s ohledem na skutečnost, že výsledky vyhledávání jsou personifikovány, že každý uživatel vyhledávače vidí výsledky vyhledávání, které jsou upraveny podle jeho cookies, stav konkurence, stav webové stránky, parametry vyhledávačů a další faktory. Nenese tak žádnou odpovědnost za výsledky SEO optimalizace pro vyhledávače.

Odběratel je po celou dobu provozu webové prezentace plně odpovědný za obsah webové prezentace.
Dodavatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a pravdivost údajů uváděných ve webové prezentaci a nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout Dodavateli nebo třetí straně.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

9. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody.

Dodavatel provádí veškeré SEO služby nejlépe dle svého vědomí s svědomí.

Odběratel je v těchto podmínkách seznámen s tím, že po dobrovolném a uváženém uhrazení vystavených měsíčních faktur od Dodavatele je zpětně nemůže vymáhat soudní cestou ani žádnou jinou cestou.
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti Odběratele o této změně informovat.
Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.allinwebservice.cz.

Logo - All in Web Service

Obchodní podmínky Smluv o sjednání a vedení SSL certifikátu
 

Předmět smlouvy:

Odběratel, dále jen Odběratel, sjednává u dodavatele, dále jen Dodavatele, programátorské práce, kodérské práce a následnou implementaci do webové prezentace umístěné na adrese webové prezentace uvedené ve smlouvě, a to v takovém rozsahu, aby bylo možné na webové prezentaci aktivovat certifikát SSL, dále jen Technické práce, za cenu uvedenou ve smlouvě.
Odběratel dále sjednává u Dodavatele sjednání a vedení certifikátu SSL za účelem aktivace protokolu HTTPS na ve smlouvě uvedených adresách webové prezentace za ve smlouvě sjednanou cenu.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky Dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že provede a po celou dobu platnosti smlouvy bude provádět veškeré nezbytné administrativní, technické i další úkony uvedené v Základním ustanovení.

2. Závazky Odběratele

Odběratel se zavazuje, že poskytne Dodavateli plnou součinnost, aby mohl Dodavatel řádně plnit veškeré závazky z smlouvy vyplývající.

Odběratel se zavazuje, že za úkony uvedené ve smlouvě bude Dodavateli platit veškeré částky uvedené ve smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě a to řádně, včas a dojednaným způsobem.

Odběratel se zavazuje, že v případě, že certifikát nebude webové prezentaci z jakéhokoliv důvodu udělen – je povinen Dodavateli uhradit veškeré náklady spojené se snahou o toto sjednání a vedení certifikátu bez ohledu na stav a důvody neudělení.

3. Souhlas s všeobecnými a veřejnými obchodními podmínkami

Odběratel i Dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat "Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ" vydanými zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726. Odběratel i Dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat Petr Žaloudek (All In Web Service) obchodní podmínky, dále jen Poskytovatel, vydané Identifikačním číslem 14238560. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti Odběratele o této změně informovat. Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.allinwebservice.cz.

4. Certifikační autorita

Odběratel souhlasí, aby Dodavatele certifikátu – certifikační autoritu zvolil Dodavatel, a to dle parametrů, které Dodavatel sám určí.

5. Platební podmínky a fakturace

Veškeré služby uvedené ve smlouvě jsou hrazeny předem na dobu budoucí.
Fakturační cyklus a výpovědní lhůta je uvedena ve smlouvě. Veškeré platby probíhají na základě vystavených faktur nebo výzev k úhradě od Dodavatele se čtrnácti denní splatností, které jsou zasílány Odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.
Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.
V případě, že platby nebudou Odběratelem řádně uhrazeny, má Dodavatel právo tyto platby vymáhat soudní cestou. V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonával či nadále vykonává, a to ani ve lhůtě 14 dnů po zaslání urgence prostřednictvím datové schránky má Dodavatel právo odebrat Odběrateli tento certifikát. 
V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonával či nadále vykonává, a to ani do 14ti dnů od zaslání urgence prostřednictvím emailové schránky má Dodavatel právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět, a to bez výpovědní lhůty. Touto výpovědí však nezaniká právo Dodavatele vymáhat celou částku a povinnost Odběratele tuto částku uhradit. 
Odběratel bere na vědomí, že odebrání, zrušení či pozastavení certifikátu bez programátorských úprav, zejména pak bez rušení přesměrování z protokolu http na https, má za následek ukončení funkčnosti zobrazení webové prezentace.
Instalace SSL může být dodávána jako kontinuální měsíční služba a Dodavatel tak bude vystavovat Odběrateli fakturace na měsíční paušální bázi.

Záleží na Dodavateli i Odběrateli na jaké metodě platebních podmínek se obě strany dohodnou.

6. Platnost smlouvy a její vypovězení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva lze vypovědět pouze písemně s roční výpovědní lhůtou nebo podle případu popisující odstavec Platební podmínky a fakturace smlouvy.

Výpověď smlouvy je možné zaslat druhé straně písemně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zasláním do datové schránky uvedené ve smlouvě, a to vždy se stanovenou výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě.

Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost Odběratele zaplatit Dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

7. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu pěti let od jejího ukončení.

8. Odpovědnost za škody

Dodavatel není schopen ze své pozice zajistit nepřetržitý chod domény, jelikož není registrační autoritou národní domény. Tím je pouze zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726, datového prostoru, certifikátu SSL, databáze MySQL, obsahem webové prezentace a dalších služeb spojeným s provozem webové prezentace. Dále nenese odpovědnost za odebrání certifikátu v případě, kdy Dodavatel certifikátu uzná za vhodné webové prezentaci sídlící na uvedené adrese webové prezentace certifikát odebrat. Odběratel vysloveně prohlašuje, že se vzdává možnosti požadovat po Dodavateli náhradu škody, ušlý zisk či jiné plnění v souvislosti s touto smlouvou čí návaznými smluvními vztahy, a to ani po ukončení platnosti smlouvy.

Dodavatel nenese odpovědnost za pozastavení funkčnosti, zrušení či další situace, kdy není doménové jméno k dispozici ani za škody tímto způsobené. Odběratel výslovně bere na vědomí, že v případě odebrání certifikátu bude webová prezentace sídlící na adrese webové prezentace bez dalších technických úprav nefunkční.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracování nezbytných údajů v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známé pod označením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončením.

10. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody.

Odběratel je v těchto podmínkách seznámen s tím, že po dobrovolném a uváženém uhrazení vystavených měsíčních faktur od Dodavatele je zpětně nemůže vymáhat soudní cestou ani žádnou jinou cestou.
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti Odběratele o této změně informovat.
Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.allinwebservice.cz.

Podmínky SSL
bottom of page